Menu

Landbrug i Danmark

Landbrugets historie

For at forstå opstandelsen af landbruget i Danmark, må vi langt tilbage i historien og finde oplysninger om landbruget generelt. De ældste oplysninger, som i alt fald er sikre, om kultivering af jord til kulturplanter er Abu Hureyra i Syrien, hvor befolkningen i en tør kuldeperiode under Yngre Dryas dyrkede rug. Dog var det først en tid efter at denne vanskelige kuldeperiode ophørte, ca. 8 800 f.Kr, at der blev plads til en øget befolkningstilvækst i skråningerne i et område kaldet den frugtbare halvmåne i Mellemøsten, med intensiv hvededyrking i den nordlige del af Tyrkiet, Syrien og intensiv bygdyrking i Israel og Jordan. Det var også i denne periode man begyndte med majsdyrkning i Mexico og risdyrkning i Kina.

Menneskene i Mellemøsten har dyrket jorden omkring 10000 f. Kr., på Balkan kom de først i gang med dyrkning af jorden omkring 7000 f.Kr, og i Nordvest-Europa omtrent år 5000 f.Kr, og i Norden begyndte vi først omkring 4000 f.Kr.

Denne form for kulturdyrkning spredte sig hurtigt til store dele af jordkloden, og udviklede sig til at menneskene blev fastboende og fik et madvareoverskud som muliggjorde by-dannelser. Lidt senere i historien, omkring 3900 f.Kr., kom landbrugskulturen til det nordeuropæiske område. Dette var starten på at kosten ændredes og stammer nu hovedsagelig fra landbrugsdyrkningen.

Landbruget i Danmark

Ligesom i andre udviklede lande har landbruget i Danmark været det dominerende erhverv i størsteparten af landets historie, men udgør kun en lille del af landets økonomi i dag. I 1820 stod de primære erhverv i Danmark, hvoraf landbruget var det mest dominerende, for omtrent 59% af alle beskæftigede og 55% af værditilvæksten. Efterfølgende er andelen faldet jævnt siden industrialiseringen i Danmark i 1800-tallet. Tilbage i 2011 stod landbrug og gartneri tilsammen for kun 1,1% af Danmarks bruttoværditilvækst. Andelen af beskæftigelsen er dog større, da værditilvæksten pr. ansat i landbruget er noget lavere end gennemsnittet for alle brancher i landet. Ses der på statistikker fra 2010, stod landbrug, gartneri og skovbrug for 1,0% af bruttoværditilvæksten, men 2,6% af alle beskæftigede i Danmark. Landbruget har dog i flere sammenhænge en større rolle i dansk økonomi, end hvad den lille andel af landets produktion den i sig selv angiver. Landbruget er en vigtig leverandør af råvarer til fødevareindustrien. Derudover udgør eksporten af landbrugsprodukter stadig en stor andel af Danmarks samlede eksport.

I efterkrigstiden har landbruget været præget af en kraftig koncentration, der har medført færre men større bedrifter. Derudover er der sket en betydelig teknologiudvikling og effektivisering. I 1959 var der omkring 200.000 landbrugsbedrifter med et gennemsnitligt areal på 16 hektar, mens der i 2008 var 43.000 bedrifter med et gennemsnitsareal på 61 hektar. Kun omtrent halvdelen, ca. 20.000 bedrifter, var heltidsbedrifter. En anden vigtig faktor er at der sket en løbende specialisering. Over halvdelen af alle bedrifter var uden husdyr i 2008, og over 80 pct. af såvel malkekøer som svin stod i specialiserede bedrifter.

Landbruget er præget af en række strukturproblemer. Der er sket betydelige stigninger i landbrugets produktivitet i de seneste årtier, men samtidig er der en klar trend i retning af, at de relative priser på landbrugsprodukter i forhold til andre produkter har været faldende. Det danske landbrug er i dag på samme måde som landbruget i de øvrige EU-lande stærkt afhængig af den betydelige økonomiske støtte, som EU’s landbrugspolitik indebærer. EU’s landbrugsordninger, der især er til fordel for den vegetabilske produktion, har således medført, at vegetabilske produkter har fået betydelig større vægt i forhold til animalske produkter i den danske landbrugsproduktion siden 1972, hvor Danmark trådte ind i EU. I 1972 udgjorde animalske produkter 89% af produktionsværdien (svin alene stod for 42% og mejeriprodukter for 26%). I 2010 udgjorde værdien af svineproduktionen 30 %, mejerivarer 19% og animalsk produktion i alt 65% af den samlede danske landbrugsproduktion, mens vegetabilske produkter var steget fra 11% i 1972 til 35% i 2010.

Videre til værktøjslinje